Προπαιδεία στο πιάνο

 

Λαμβάνοντας υπόψη μας την θεωρία του Edwin Gordon, ότι ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται την μουσική όπως αντιλαμβάνεται και τη γλώσσα που μιλάει, τότε συμπεραίνουμε ότι όσο συνεχόμενη και επίμονη είναι η έκθεση σε κατάλληλα μουσικά ερεθίσματα, τόσο πιο εύκολα θα αρχίσει να κατανοεί τα επιμέρους στοιχεία της μουσικής και όταν αναπτυχθεί σωματικά και πνευματικά, τότε θα αποτελεί μονόδρομο  για αυτόν να εκφραστεί μέσω του μουσικού οργάνου της επιλογής του.

Στην περίπτωσή μας, το πιάνο λόγω της ιδιαίτερης και πολύ προσιτής μορφολογίας του, μας δίνει τη δυνατότητα να το αξιοποιήσουμε και πάνω στο ασπρόμαυρο πληκτρολόγιό του να παρουσιάσουμε έννοιες όπως η ο χώρος, ο απαλός ή δυνατός ήχος, η διάρκεια, ο χαμηλός ή ψηλός τόνος.

Με τη συνεχή έκθεση σε αυτές τις πληροφορίες, με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο, ο μικρός μουσικός σταδιακά τις αφομοιώνει, τις κάνει τις δικές του και μπορεί να πειραματιστεί με αγαπημένες του μελωδίες.

Η προπαιδεία στο πιάνο αφορά παιδιά ηλικίας 4 ετών και μεγαλύτερα. Τα μαθήματα μπορεί να είναι ομαδικά αλλά και ατομικά.